Механіко-технологічний фаховий коледж
Одеського національного технологічного університету

ukru

Циклові комісії коледжу

 

Циклова комісія спеціальних механічних дисциплін

Циклова комісія спеціальних електротехнічних дисциплін

Циклова комісія спеціальних електромеханічних дисциплін

Циклова комісія спеціальних технологічних дисциплін

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

Циклова комісія мови та літератури

Циклова комісія соціально-економічних дисциплін

Циклова комісія фізичного виховання

 

 

Циклова комісія спеціальних механічних дисциплін

   Комісія спеціальних механічних дисциплін здійснює підготовку фахівців за освітньокваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст та освітньо-професійним ступенемфаховий молодший бакалавр на всіх спеціальностях.

   На даний час у складі циклової комісії спеціальних механічних дисциплін працює 8 викладачів, з них:

 • на постійній основі – 7;
 • на засадах сумісництва – 1.
 • викладачів вищої категорії – 6, з них викладачів-методистів – 1;
 • викладачів другої категорії – 1;
 • викладачів категорії спеціаліст – 1.

   Основним завданням комісії спеціальних механічних дисциплін є підготовка студентів за фахом, підвищення якості знань студентів, впровадження компетентісно-орієнтованого навчання, розробка ефективних форм і методів навчально-виховної роботи, розвиток у студентів наукової думки та залучення їх до дослідницьких пошуків, забезпечення єдності теоретичного та практичного навчання. Особлива увага приділяється зв’язку навчального процесу з виробництвом, практичного застосування теоретичних знань.

   Базові дисципліни та спеціальні курси, що викладаються на комісії:

 • Будова обладнання
 • Ремонт обладнання
 • Процеси і апарати
 • Інженерна графіка та технічне креслення
 • Основи стандартизації та метрології
 • Конструкційні та електротехнічні матеріали
 • Основи гідравліки та теплотехніки
 • Технічна механіка
 • Технологія галузі
 • Аспірація та пневмотранспорт

   Викладачі комісії ведуть активну роботу у засіданнях Обласних методичних об’єднаннях викладачів інженерної графіки та викладачів технічної механіки. Постійно приймають участь в наукових конференціях України, а саме ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології в процесі підготовки молодих спеціалістів», науково-практична конференція «Світові тенденції сучасних наукових досліджень», ІІ Національна науково-практична конференція «Пріоритети науки і технічного розвитку». Кожен рік проводять конференції зі спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» для студентів коледжу, за темами «Сучасне обладнання харчової промисловості» і «Зв’язок навчального процесу та виробництва».

   Методичне забезпечення комісії виконано у повному обсязі та на належному рівні, воно постійно оновлюється та доповнюється з урахуванням вимог та сучасних реалій життя. Видаються підручники, посібники, методичні розробки з усіх навчальних дисциплін. Для якісного впровадження освітньо-виховного процесу весь час вдосконалюють методичні рекомендації до лабораторних, практичних і самостійних робіт, викладачі дбають про оснащення кабінетів і лабораторій сучасною технікою та обладнанням для виконання практичних і лабораторних робіт.

   Професійний рівень викладачі комісії підвищують на кафедрах ОНАХТ та підприємствах міста. Проходять он-лайн курси ПРОМЕТЕУС, де отримують відповідні сертифікати («Що має знати кожен вчитель?», «Медіаграмотність для освітян», «Освітні інструменти критичного мислення»).

   Матеріальна база комісії складається з аудиторій та лабораторій:

 • 111 - технічної механіки,
 • 112 – конструкційних матеріалів,
 • 116 – будова та ремонт обладнання,
 • 120 – процесів та апаратів,
 • 306 – стандартизації і метрології,
 • 313 – інженерної графіки та технічного креслення,
 • 315 – технології галузі,
 • машинний зал.

 

Повернутись

 

Циклова комісія спеціальних електротехнічних дисциплін

   Комісія дисциплін здійснює підготовку фахівців за освітньо- кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст та освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на всіх спеціальностях.
На даний час у складі циклової комісії спеціальних електротехнічних дисциплін працює 7 викладачів, з них:

 • на постійній основі – 6;
 • на засадах сумісництва – 1.
 • викладачів вищої категорії – 2, з них кандидатів наук – 2;
 • викладачів першої категорії – 1;
 • викладачів другої категорії – 1;
 • викладачів категорії спеціаліст – 2.

   Основним завданням комісії спеціальних електротехнічних дисциплін є поліпшення навчально-методичного забезпечення, розвиток зв’язків з виробництвом та профілюючою кафедрою «Електромеханіки та мехатроніки» ОНАХТ, працевлаштування випускників, поліпшення та розширення профорієнтаційної роботи серед абітурієнтів шкіл та ПТНЗ

Базові дисципліни та спеціальні курси, що викладаються на комісії:

  • Теоретичні основи електротехніки
  • Безпека життєдіяльності
  • Електричні та технічні вимірювання
  • Електричні машини
  • Електробезпека
  • Електропостачання підприємств і цивільних споруд
  • Основи електропривода
  • Електроустаткування підприємств і цивільних споруд
  • Монтаж, експлуатація і ремонт електроустаткування
  • Основи проектування та конструювання електроустановок
  • Охорона праці
  • Енергозбереження
  • Налагодження електроустаткування
  • Системи керування електроприводами
  • Надійність електроприводів і електрообладнання
  • Вступ до спеціальності
  • Електричні та електронні апарати
  • Прикладна електродинаміка
  • Навчальна практика для отримання робочої професії
  • Технологічна (експлуатаційна) практика на виробництві
  • Переддипломна практика

     Викладачі комісії ведуть активну роботу у семінарах, конференціях, круглих столах та інших заходах, що проводяться в ОНАХТ та на комісії. Станом на 2021 рік викладачами комісії опубліковано понад 20 наукових статей у виданнях, які індексуються в наукометричних базах, зокрема Scopus, CrossRef, IndexCopernicus, American Chemical Society, WorldCat, Ulrich's Periodicals Directory, BASE, ResearchBib, CiteFactor тощо.

   Методичне забезпечення комісії складає практично 100% обсягу дисциплін, які викладаються на комісії. Кожний з методичних комплексів нараховує не менше 8 складових, які в повній мірі відображають вимоги програм дисциплін, передбачених навчальним планом спеціальності. Комплекси спрямовані на повне методичне забезпечення всіх видів практичних, лабораторних і семінарських занять, курсового і дипломного проектування, методичне забезпечення самостійної роботи студентів, контролю рівня їх підготовки, а також вміщує методичні посібники, виготовлені викладачами. Розроблені практично з усіх дисциплін конспекти лекцій, робочі зошити до виконання практичних та лабораторних робіт, завдання до самостійної роботи студентів, методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів. Окремо увага приділялась методичному забезпеченню практичного навчання. Створена наскрізна програма практичної підготовки, яка забезпечує послідовне нарощування досвіду практичної діяльності за фахом студентів, усуває дублювання і застарілі форми.

   Професійний рівень викладачі комісії підвищують шляхом стажування, проходження спеціалізованих курсів, участі у конференціях, школі педагогічної майстерності, публікаціях у фахових виданнях тощо. З метою подальшого вдосконалення зазначеної роботи викладачі спеціальності приймають участь у науково-методичних конференціях різних рівнів.

   Матеріальна база комісії складається з наступних спеціалізованих кабінетів, аудиторій, лабораторій:

  • Кабінет охорони праці та безпеки життєдіяльності
  • Лабораторія електротехніки
  • Лабораторія електровимірювання)
  • Лабораторія електричних машин та електроприводу
  • Лабораторія електропостачання та електрообладнання

Повернутись

 

Циклова комісія спеціальних електромеханічних дисциплін

   Комісія спеціальних електромеханічних дисциплін здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст та освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на всіх спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології» за освітньою програмою «Монтаж, експлуатація засобів та систем автоматизованого технологічного виробництва», а також окремих спеціальних дисциплін на інших спеціальностях.
На даний час у складі циклової комісії спеціальних електромеханічних дисциплін працює 7 викладачів, з них:

 • на постійній основі – 7;
 • викладачів вищої категорії – 3, з них кандидатів наук – 1, викладачів-методистів - 2;
 • викладачів першої категорії – 2;
 • викладачів другої категорії – 2;

   Основним завданням комісії спеціальних електромеханічних дисциплін є надання студентам, що навчаються за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології», комплексу фахових знань в галузі автоматизованого керування технологічними процесами харчової та переробної галузей, формування у студентів навичок розуміння принципів роботи, аналізу та створення і експлуатації автоматизованих систем керування на основі комп’ютерно – інтегрованих технологій. Засобами вирішення цієї задачі є комплекс педагогічних та дидактичних заходів, від простого інформування студентів про складові частини та принципи роботи таких систем, в т.ч. з використанням мультимедійних та web-орієнтованих технологій, до партнерського та самостійного вирішення творчих задач, на зразок загального дизайну, блочного синтезу та наступної деталізації фрагменту, системи автоматизованого керування обраним технологічним процесом або апаратом. В результаті виконання навчального плану спеціальності студент набуває компетентностей, необхідних для успішного початку самостійної фахової діяльності в обраному напрямі. Відповідно до принципів особистісного підходу до навчання кожного з здобувачів освіти, за умови визначеної майбутньої спеціалізації студента можливе коректування змісту навчання, для отримання ним найбільш доцільного для майбутньої діяльності комплексу фахових компетентностей.

   Базові дисципліни та спеціальні курси, що викладаються на комісії:

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки:
-Автоматизований електропривод

Цикл професійної підготовки:
-Вступ до спеціальності
-Основи комп'ютерних технологій (для всіх спеціальностей коледжу)
-Основи метрології та технологічні вимірювання
-Мікропроцесорна техніка;
-Теорія автоматичного регулювання та автоматичні регулятори
-Автоматизація технологічних процесів (для всіх спеціальностей коледжу)
-Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем
-Експлуатація та ремонт технічних засобів автоматизованих систем
-Основи програмування та програмне забезпечення
-Проектування автоматизованих систем
Практична підготовка
-Навчальна практика на отримання робочих навичок зі спеціальності
-Навчальна практика на здобуття робочої професії
-Технологічна практика
-Вирішення ситуаційних завдань
-Переддипломна практика
Дипломне проектування

  Викладачі комісії ведуть активну роботу у складі методичного об’єднання з дисципліни «Інформатика», приймають участь в науково – практичних конференціях коледжів, академії та європейських університетів, публікують статті та тези доповідей в методичних та наукових збірниках академії, проводять наукові дослідження та приймають участь в інноваційних проектах по розробці нової техніки.

   Методичне забезпечення комісії спеціальних електромеханічних дисциплін представляє собою комплекс навчально – методичних матеріалів з усіх навчальних дисциплін, практичних та лабораторних робіт, самостійної роботи студентів та практичного навчання. Матеріали методичного забезпечення дозволяють планувати та забезпечувати повноцінний навчальний процес спеціальності за всіма видами та формами навчання.
   Циклова комісія спеціальних електромеханічних дисциплін є одним з перших підрозділів коледжу, що активно впроваджує в роботу web-орієнтовані технології створення та використання методичного забезпечення. Більшість спеціальних дисциплін спеціальності доступні в освітній системі дистанційного навчання академії (http://moodle.onaft.edu.ua) у вигляді електронних курсів. Такий варіант надання освітньої інформації дозволяє студенту мати всю необхідну йому навчальну, нормативну та довідкову інформацію буквально «на кінчиках пальців©», тобто в своєму смартфоні та планшеті. Доцільне та творче використання таких можливостей викладачами циклової комісії дозволяє надати нашим студентам широкі можливості для повноцінного «занурення» в світ спеціальності, а використання сучасних технологій обміну інформацією та дистанційного навчання дозволяють досвідченим компетентним викладачам направляти індивідуалізований освітній процес кожного студента за оптимальною для нього траєкторією.

   Професійний рівень викладачі комісії підвищують в першу чергу шляхом самоосвіти. Для всіх без виключення викладачів спеціальності системи автоматизації, комп’ютерні технології, програмування та технологічні вимірювання є «справою життя», всі вони не тільки спостерігали а й активно приймали участь у становленні цих галузей пройшовши відповідні рівні становлення від студента до фахівця а потім до висококваліфікованого педагога. Так голова комісії має науковий ступінь кандидата технічних наук, два викладача мають максимальний кваліфікаційний рівень – «викладач – методист», два викладача мають вищу категорію та два – першу.
   Загальний кваліфікаційний рівень комісії – один з найвищих в коледжі. Проте це не означає, що далі їм удосконалюватись нікуди. Зміст самої спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології» наскільки швидко змінюється, що нашим викладачам доводиться оновлювати зміст дисциплін, а відповідно і зміст власних знань про технології автоматизації та комп’ютеризованого управління процесами кожні декілька років. І саме в ціьому постійному оновленні та умінні донести до студента сучасні та актуальні знання і полягає велика частина педагогічної майстерності наших викладачів.
   Досягається актуальність та повнота навчальних матеріалів в першу чергу активним оновленням власних знань викладача про галузь знань, що він викладає. А так як одноосібно охопити весь шквал актуальної інформації про комп’ютерні технології та автоматичні системи неможливо то досягти бажаного рівня компетентності викладач може лише приймаючи активну участь у обміні такою інформацією на професійних та педагогічних конференціях, круглих столах, у відповідних форумах та профільних і не дуже соціальних мережах. Для тієї ж цілі служать щорічні навчальні курси для підвищення професійної майстерності, тренінги за вибраними напрямами, відкриті лекції, зустрічі з абітурієнтами та участі в науковій роботі академії.

   Матеріальна база комісії складається з:
   - двох комп'ютерних класів (ауд. 205 та 226), де студенти всіх спеціальностей освоюють та удосконалюють свої навички використання як типового так і спеціалізованого програмного забезпечення, а студенти спеціальності 151 додатково до загального курсу проходять підготовку з класичного програмування, використання web-технологій, кіберзахисту та створення програмного забезпечення для керуючих мікропроцесорних контролерів;
   - кабінету / лабораторії автоматизації технологічних процесів (ауд. 215), де студенти всіх спеціальностей знайомляться з принципами роботи та практичною реалізацією сучасних коп’ютеризованих систем керування;
   - кабінету / лабораторії автоматичного керування технологічними процесами та технологічних вимірювань (ауд. 210), де студенти спеціальності 151 набувають компетентностей з проектування, створення та експлуатації автоматичних систем керування та вивчають способи використання програмно – апаратних комплексів для реалізації таких систем;
  - лабораторії мікроелектроніки (ауд. 229), де студенти спеціальності отримують навички роботи з електронними компонентами та схемами; - електромеханічної ділянки (2-й поверх будівлі майстерень), де студенти спеціальності проходять практичне навчання з ремонту та налагодження засобів автоматизації, вимірювальних приладів та комплектів пускозахисної апаратури для керування автоматизованим електроприводом.
   - загальноосвітню та фахову підготовку студенти спеціальності 151 проходять і в інших, понад 20-ти кабінетах та лабораторіях коледжу, до послуг студентів механічні майстерні, машинний зал зі зразками обладнання, велика та світла актова зала, спортивний зал, бібліотека з читальним залом, буфет, медичний кабінет, закрита територія внутрішнього двору коледжу та ще десятки спеціалізованих лабораторій базового навчального закладу – Одеської національної академії харчових технологій.

Повернутись

 

Циклова комісія спеціальних технологічних дисциплін

   Комісія спеціальних технологічних дисциплін здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем - молодший спеціаліст та освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на всіх спеціальностях..

   На даний час у складі циклової комісії спеціальних технологічних дисциплін працює 11 викладачів, з них:

 • на постійній основі – 10;
 • на засадах сумісництва – 1.
 • викладачів вищої категорії – 7, з них кандидатів наук – 4, викладачів-методистів - 1;
 • викладачів другої категорії – 1;
 • викладачів другої категорії – 3.
 •  

   Основним завданням комісії спеціальних технологічних дисциплін є:

вдосконалення практики стажування викладачів циклової комісії на договірних засадах як одного з етапів атестації на підприємствах, споріднених зі спеціальностями циклової комісії спеціальних технологічних дисциплін;активізація методичної роботи в аспекті розробки та коригування традиційних навчально-методичних матеріалів (навчальних програм, посібників, програмно-педагогічних засобів і таке інше) відповідно до змін, що відбуваються у світі, науці та виробництві;

розробка та впровадження нового покоління методичного забезпечення навчального процесу, зорієнтованого на розвиток у студентів творчої самостійності, здібностей і нахилів з урахування їх інтересів, впровадження автоматизованих навчальних курсів у вигляді електронних підручників, посібників із усіх дисциплін спеціальності, за якими здійснюється підготовка фахівців;поетапне впровадження у навчальний процес сучасних високоефективних засобів навчання, що надають гарантії якості підготовки молодших бакалаврів;виконання замовлень заводів, фірм під час курсового та дипломного проєктування;

забезпечення проходження навчальної та виробничої практики студентів технічними та методичними матеріалами, сприяння дуальній освіті випускників циклової комісії; активізація пошуково-дослідної діяльності студентів спеціальності 181 «Харчові технології»;

комплексна підготовка циклової комісії до акредитації відповідних спеціальностей з метою виходу на внутрішньодержавні нормативні напрямки згідно з вимогами до навчальних закладів фахової передвищої освітиї; обладнання аудиторій сучасними меблями та побутовим устаткуванням, реконструкція.

   Пріоритетні напрямки розвитку циклової комісії:

участь у прогнозуванні потреб держави в молодших бакалаврах спеціальності з усіх освітніх програм, за якими здійснюється підготовка;

запровадження ефективних новітніх педагогічних технологій навчання; організація навчання як безперервної навчально-виробничої діяльності з найповнішим використанням підприємств міста Одеси і Одеської області; забезпечення пріоритетності пошуково-інноваційної діяльності, єдності пошуково-дослідного і освітнього процесу;

проведення щорічних пошуково-дослідних конференцій, конкурсів з метою об’єднання творчих можливостей та професійної спрямованості студентів різних освітніх програм спеціальності 181 «Харчові технології»;

продовження переоснащення лабораторій, кабінетів сучасним обладнанням, проведення комп’ютеризації та автоматизації лабораторій, окремих кабінетів.

   Основні шляхи розвитку циклової комісії:

1.Оптимізація діяльності циклової комісії спеціальних технологічних дисциплін:

• встановлення дієвих зв’язків циклової комісії з відповідними кафедрами ОНАХТ з метою підвищення фахової і методичної готовності викладачів циклової комісії;

• запровадження спільних фахових конкурсів та інших заходів з закладами освіти;

• участь у пошуково-практичних конференціях, виставках, дослідженнях.

2.Підвищення результативності практичної роботи циклової комісії шляхом:

• проведення спільних конкурсів, змагань, олімпіад.

3.Удосконалення системи діагностики якості освіти на цикловій комісії та визначення відповідності рівня професійної освіти державним стандартам.

4.Широкопланове впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес:

• удосконалення комп’ютерної грамотності серед викладачів циклової комісії;

• продовження роботи над поповненням банку електронних версій посібників і підручників;

• запровадження комп’ютерної контрольно-моніторингової системи визначення якості знань для тематичного і семестрового контролю навчальних досягнень;

• продовження роботи над створенням електронних варіантів тестів і тестових завдань з навчальних дисциплін.

    Базові дисципліни та спеціальні курси, що викладаються на комісії:

 • Будова обладнання
 • Вступ до спеціальності;
 • Сучасні технології виробництва;
 • Основи проєктування;
 • Комбікормове виробництво;
 • Елеваторна промисловість;
 • Товарознавство зерна та продуктів його переробки;
 • Біохімія зерна і продуктів переробки;
 • Ампелографія;
 • Технологічне обладнання галузі;
 • Борошномельно - круп'яне виробництво;
 • Радіометричний контроль виробництва;
 • Технохімічний контроль виробництва;
 • Основи промислової санітарії;
 • Облік та звітність;
 • Технічна мікробіологія;
 • Загальна біохімія;
 • Мікробіологія галузі;
 • Хімія і біохімія вина;
 • Технологія галузі;
 • Мікробіологія м'яса;
 • Технохімічний контроль виробництва;
 • Технологія м'яса і м'ясопродуктів;
 • Біохімія м'яса і м'ясопродуктів;
 • Технологія молока і молочних продуктів;
 • Курсове та дипломне проєктування;
 • Навчальна, виробничі практики.

 

   Викладачі комісії ведуть активну роботу:
• Участь у II Міжнародному науковому конгресі (II International Scientific and Practical Conference «Eurasian scientific congress», Barcelona, Spain);
• Участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Наукові досягнення сучасного суспільства» (The VII International scientific and practical conference «Scientific achievements of modern society», Liverpool);
• Участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку сучасної науки» The VII International scientific and practical conference «Topical issues of the development of modern science», Sofia, Bulgaria;
• Участь у конференції «Сучасні аспекти профілактичного і дієтичного харчування»;
• Участь у конференції «Актуальні проблеми енергетики та екології»;
• Участь у конференції «Проблеми формування здорового способу життя у молоді »;
• Участь у конференції «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT»;
• Участь у конференції «FOOD CHEMISTRY. MODERN METHODS FOR PRODUCTION OF FOOD, FOOD ADDITIVES AND PACKAGING MATERIALS»; • Участь у конференції «THE DEVELOPMENT OF WORLD SCIENCE»DYNAMICS OF»;
• Участь у конференції «FUNDAMENTAL AND APPLIED RESEARCH IN THE MODERN WORLD»;
• Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті» до Дня науки України «Гуманітаризація освіти як важливий ресурс суспільного розвитку»;
• Участь у конференції «Новітні технології в харчовій промисловості»;
• Проведення Майстер-класу «Хай життя завжди смакує»;
• Участь у ХV Всеукраїнської наукової ZOOM-конференції студентів з розділу «Харчові технології»;
• Проведення Майстер-класу з приготування м’ясної страви «Кіш-лорен»;
• Участь у конференції «Розвиток підприємств харчової промисловості: проблеми, перспективи, ефективність»;
• Участь у конференції «Інноваційні технології в харчовій промисловості»;
• Проведення фестивалю «Здорове харчування»;
• Участь у конференції «Роль харчових і зернопереробних технологій у житті суспільства»;
• Участь у конференції «Організація науково-дослідної роботи студентів коледжів»;
• Круглий стіл «Безпечність харчових продуктів в Україні в умовах глобалізації економіки»;
• Круглий стіл «Подорож до професії»;
• Конференція «Оздоровчі харчові та дієтичні добавки: технології, якість та безпека»;
• Участь у обласному конкурсі методичних розробок, методична розробка «Інноватика в організації практичного навчання студентів, курсового (дипломного) проектування».

   Методичне забезпечення комісії спеціальних технологічних дисциплін:
• Методичні вказівки до курсового та дипломного проєктування з усіх освітніх програм для виконання курсових і дипломних проектів і робіт;
• Методичні вказівки до курсового та дипломного проєктування для виконання графічної частини проекту;
• Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з навчальних дисциплін спеціальності;
• Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальних дисциплін спеціальності;
• Конспекти лекцій з дисциплін, які викладаються на цикловій комісії
; • Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання домашніх контрольних робіт для заочної форми навчання;
• Робочі зошити самостійних робіт з дисциплін , які викладаються на цикловій комісії;
• Робочі зошити для практичних і лабораторних робіт з фахових дисциплін спеціальності;
• Робочі зошити з навчальної практики на отримання робочих навичок зі спеціальності для студентів ІІ курсу з освітніх програм спеціальності;
• Методичні вказівки до самостійної роботи і виконання домашніх контрольних робіт з фахових дисциплін спеціальності;
• Тестові завдання для контролю знань студентів з освітніх програм спеціальності.

   Професійний рівень викладачі комісії підвищують шляхом стажування на підприємствах і кафедрах ОНАХТ:
• Участь у II Міжнародному науковому конгресі (Barcelona, Spain EURASIAN SCIENTIFIC CONGRESS);
• Участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції;
• «Наукові досягнення сучасного суспільства» (Liverpool, SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY);
• Участь у VII Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку сучасної науки» (Sofia, TOPICAL ISSUES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE);
• Стажування в Одеській регіональній Державній лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;
• Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХI столітті», ПрАТ ВНЗ МАУП Одеський інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України;
• Стажування на м’ясопереробному заводі ПП фірма «Гармаш»;
• Стажування на Тарасовецькій птахофабриці Чернівецької області;
• Стажування на АТ філія «ОДЕСЬКИЙ ЗЕРНОВИЙ ТЕРМІНАЛ»;
• Стажування на ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008»;
• Участь у роботі Вищої школи педагогічної майстерності ОНАХТ.

   Матеріальна база комісії складається з приміщень:

 • Кабінет комбікормового виробництва;,
 • Кабінет спеціальних технологічних дисциплін;
 • Кабінет борошномельного виробництва;
 • Лабораторія товарознавства зерна і продуктів переробки.

Повернутись

 

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

   Комісія природничо-математичних дисциплін здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем — молодший спеціаліст та освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на всіх спеціальностях.

   На даний час у складі циклової комісії спеціальних механічних дисциплін працює 6 викладачів, з них:

 • на постійній основі – 6;
  • викладачів вищої категорії – 4, з них кандидатыв наук - 1, викладачів-методистів – 3;
  • викладачів категорії спеціаліст – 2.
 •    Основним завданням комісії природничо-математичних дисциплін є підвищення власного науково-теоретичного рівня, на вивчення і впровадження в практику роботи сучасних інноваційних технологій навчання, на здійснення компетентного підходу до підготовки висококваліфікованих фахівців, професіоналів своєї справи, особистостей, що прагнуть самовдосконалення, здатних відповідати сучасним запитам ринку праці.

     Базові дисципліни та спеціальні курси, що викладаються на комісії:

  • Математика
  • Вища математика
  • Фізика
  • Астрономія
  • Географія
  • Біологія
  • Хімія
  • Аналітична хімія
  • Органічна хімія
  • Неорганічна хімія
  • Фізична і колоїдна хімія

     Викладачі комісії ведуть активну роботу у обласних методичних об'єднаннях фізики, математики, хімії. Приймають участь у науково-практичних конференціях, семінарах, олімпіадах. Викладачі комісії дбають про високий рівень професійної майстерності, впроваджують сучасні технології навчання та виховання студентів, організовують інтелектуальні ігри, вікторини, математичні квести та інше. Системна робота викладачів комісії сприяє систематизації базових знань, усвідомленню їх необхідності для майбутньої професії, формуванню елементів нестандартного мислення, гнучкості розуму.

     Методичне забезпечення комісії природничо-математичних дисциплін. Велику увагу циклова комісія приділяє вивченню й узагальненню прогресивного педагогічного досвіду шляхом створення викладачами методичних розробок з власного досвіду, зошитів самопідготовки студентів до занять, індивідуальних посібників з дисциплін.

     Професійний рівень викладачі комісії підвищують в Одеській національній академії харчових технологій, Одеському центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів, на платформі «Всеосвіта», на онлайн-курсах EdEra, в громадській організації «Прометеус», в освітньому проекті “На Урок” та інші.

     Матеріальна база комісії складається з кабінетів: математики, фізики, хімії.

  Повернутись

   

  Циклова комісія мови та літератури

     Комісія мови та літератури здійснює підготовку фахівців за освітньо- кваліфікаційним рівнем – молодший спеціаліст та освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на всіх спеціальностях.

     Зараз у складі циклової комісії працює 6 викладачів, з них:

  • на постійній основі – 4;
  • на засадах сумісництва – 2.
  • викладачів вищої категорії –2;
  • викладачів першої категорії – 1;
  • викладачів другої категорії – 3.

     Основним завданням комісії мови та літератури є формування і плекання творчої, інтелектуальної, самостійної, всебічно розвиненої, багато духовної, національно-свідомої особистості.

     Базові дисципліни та спеціальні курси, що викладаються на комісії:

  • українська мова;
  • українська література;
  • українська мова за професійним спрямуванням;
  • зарубіжна література;
  • культурологія;
  • іноземна мова;
  • іноземна мова за професійним спрямуванням.

     Викладачі комісії беруть активну участь у Міжнародних науково-практичних інтернет-конференціях, обласних заочних та очних науково-практичних конференціях, є учасниками у онлайн-проєктах, виступають з доповідями на Всеукраїнських науково-практичних конференціях, методичні розробки друкуються на сайті Vseosvita, а також беруть участь у конкурсах методичних розробок та посідають призові місця.

     Методичне забезпечення комісії відповідає вимогам, розробляються силабуси з навчальних дисциплін.

     Професійний рівень викладачі комісії постійно підвищують, удосконалюють свою кваліфікацію та майстерність: беруть участь у вебінарах з розвитку міжнародних навичок, проходять стажування на базі Національної академії педагогічних наук України ДЗВО, проходять курси на online платформах EdEra та Prometheus.

     Матеріальна база комісії складається з наступних кабінетів: 201, 216, 304, 318, які відповідають сучасним вимогам, достатньо забезпечені навчально-методичними матеріалами та необхідною літературою.

  Повернутись

   

  Циклова комісія соціально-економічних дисциплін

     Комісія соціально-економічних дисциплін здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем --- молодший спеціаліст та освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр на всіх спеціальностях.

     На даний час у складі циклової комісії спеціальних механічних дисциплін працює 5 викладачів, з них:

  • на постійній основі – 5;
  • викладачів вищої категорії – 2, з них викладачів-методистів – 2;
  • викладачів першої категорії – 1;

     Основними завданнями комісії соціально-економічних дисциплін є забезпеченні якості підготовки спеціалістів, надання студентам теоретичних знань і практичних навичок, які допоможуть у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики.

     Базові дисципліни та спеціальні курси, що викладаються на комісії:

  • історія України;
  • всесвітня історія;
  • економіка, організація та планування виробництва;
  • організація , планування та управління виробництвом;
  • економіка підприємства;
  • основи економічних теорій;
  • основи правознавства;
  • соціологія;
  • основи філософських знань.

     Викладачі комісії ведуть активну роботу у напрямку підвищення своїх професійних навиків і умінь. Постійно є учасниками методичних семінарів, творчих конкурсів, методичних об’єднань викладачів закладів освіти. Викладачі циклової комісії беруть активну участь у виховній роботі, що проводиться в коледжі (у тому числі у заходах, присвячених Дню незалежності України, Акту Соборності України, Дню пам’яті героїв Крут та ін.), організовують та проводять тижні права, олімпіади, тематичні круглі столи, лекції та виховні бесіди на історичну та суспільно-політичну тематику, присвячену ювілейним та пам’ятним датам історії України.

     Методичне забезпечення комісії дозволяє вести активну роботу у напрямку підвищення формування основних компетентностей студентів під час вивчення предметів гуманітарного та соціально-економічного циклу, для цього використовують інноваційні форми навчання для розвитку творчих здібностей студентів, впроваджуються інноваційні технології навчання та форми організації освітнього процесу, які максимально відповідають вимогам часу. Викладачі комісії освоїли Інтернет платформи для викладання своїх дисциплін в нових умовах.

     Професійний рівень викладачів комісії досить високий, завдяки тому що члени комісії приділяють досить багато часу своєму професійному росту. Викладачі протягом року беруть участь у конференціях, які проходять в Україні і світі, підвищують свою майстерність відвідуючи відкриті заняття, є активними учасниками обласних методоб’єднань, круглих столів і співпраці з кафедрами ОНАХТ.

     Матеріальна база комісії складає з аудиторій історії, економіки та суспільних дисциплін.

  Повернутись

   

  Циклова комісія фізичного виховання

  Повернутись

   

^ Вгору ^